Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Adventní duchovní obnova a požehnání nových částí betléma

V sobotu 19. prosince 2015 se v Horní Polici uskutečnila adventní duchovní obnova. Společně jsme se zamýšleli nad charakterem doby adventní. Ti, kteří mají to štěstí, že se jim podaří v předvánočním chaosu oddělit Advent jako svébytnou dobu od pouhých příprav na Vánoce, už často nevědí, že tato krátká, ale vzácná liturgická doba má svou vlastní dynamiku. Tvoří ji čtyři neděle, které mají každá svůj vlastní charakter. Poslední týden je potom dobou bezprostřední přípravy na vánoční svátky. Víc, než bychom čekali, je pohled na Ježíšův příchod na zem spojen s velikonočním pohledem křesťanů. Ten, na kterého čekáme, přichází, aby nás osvobodil od jha otroctví hříchu a převedl nás ke svobodě Božích dětí. To je současně adventní i velikonoční poselství.

Naše úvahy při duchovní obnově se zabývaly tak zvanými "O antifonami". Jedná se o nešporní antifony k Magnificat, které se v liturgii užívají rovněž jako zpěv před evangeliem. Jde o antifony, tedy zpěvy, pro dny 17. - 23. prosince. Tyto antifony čerpají ze Starého Zákona, především z knihy proroka Izaiáše. Očekávaný Mesiáš zde dostává rozmanité tituly: Moudrost (Sapientia), Hospodin (Adonai), Kořen Jesse (Radix Jesse), Davidův klíč (Clavis David), Východ (Oriens), Král národů (Rex Gentium) a Emanuel (Emmanuel). Když tyto tituly v jejich latinské verzi seřadíme za sebe od posledního k prvnímu a vezmeme z nich první písmena, přečteme latinské sousloví: ERO CRAS (budu zítra, či přijdu zítra).

Tyto antifony se nazývají "O antifonami", protože v latině začínají slovem O, které vyjadřuje údiv. Antifony vznikly někdy v 6. či v 7. století v benediktinském prostředí v Římě. Tvoří zároveň krásný a proporční celek, jakousi architekturu, provázející nás posledním týdnem před Vánocemi tím, že jednotlivé antifony shrnují dějiny spásy Starého Zákona. Všechny pak obsahují slovo přijď (veni), slovo, které je stejně advetní jako eschatologické: Maranatha, přijď, Pane Ježíši! (Zj 22, 17-20; 1 Kor 16, 22).

Přidávám text jednotlivých antifon:

17. prosince - Stvoření světa

Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.

18. prosince - Vyvedení z Egypta

Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!
O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.

19. prosince - Vyvolení Davida

Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!
O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem Gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

20. prosince - Davidova vláda

Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!
O Clavis David, et sceptrum domus Israel; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in  tenebris, et umbra mortis.

21. prosince - Předpovědi proroků 

Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!
O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

22. prosince - Zaslíbení Mesiáše i pro pohany

Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!
O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

23. prosince - Bůh s námi

Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!
O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

O antifony jsou - tak jako každá antifona - zpěvy. Jejich zhudebnění začíná gregoriánským chorálem. V dějinách hudby můžeme nalézt zhudebnění v různých slohových obdobích, v baroku je to například dílo známého francouzského skladatele Marc-Antoina Charpentiera (1643-1704) (k poslechu zde a zde), v moderní době potom například kompozice Arvo Pärta (1935-) (poslech).

O antifonám se také věnuje letošní pořad Radia Proglas.

Po tomto zamyšlení byla příležitost ke svátosti smíření a následovala mše svatá v poutním kostele Navštívení Panny Marie. V den pohřbu emeritního biskupa českobudějovického jsme slavili pohřební mši svatou za tohoto pastýře.

Ve 13 hodin následovalo požehnání a odhalení dalších částí venkovního betléma, který je umístěn v ambitech poutního místa. Jeho autorkou je paní Hana Berková, hornopolická farnice. Více se o betlému můžete dočíst v tomto článku. V letošním roce byla požehnána scéna vraždění neviňátek a útěku do Egypta.

P. Stanislav Přibyl, administrátor