Spojte se s námi:

IROP

Kontakt

Křižíkova 49
471 06 Horní Police
tel. +420 487 860 294
e-mail: info@marianskapolice.cz
www.marianskapolice.cz
IČ: 482 82 553
Číslo účtu: 900444379/0800
ID datové schránky: zstiufm

Via Sacra

Opravy v Horní Polici a v Jezvém

V roce 2015 jsme v Horní Polici uskutečnili nebo plánujeme následující opravy či údržbové práce:

  • Odstranění závad, které se vyskytly při opravě opěrných zdí poutního areálu. Tyto zdi byly opraveny podle technologických postupů určených orgány památkové péče v závazném stanovisku, avšak takto provedené opravy nepřežily zimu. Omítka, v níž nesměl být cement, při prvním dešti provlhla a následně odmrzla. Doufejme, že znovu opravené zdi již vydrží déle. Náklady na tuto akci byly přibližně 130.000,- Kč.
  • Oprava a revize hromosvodů. Byla provedena oprava hromosvodů a jejich následná revize v hodnotě 30.000,- Kč. Práce byly financovány ze svépomocného fondu Biskupství litoměřického.
  • Oprava a revize komína na faře v hodnotě 27.000,- Kč. Práce byly financovány z běžných příjmů farnosti.
  • Zhotovení mříže do hlavního vstupu do kostela Panny Marie. Mříž je zhotovena z již dříve vyrobených mříží původně určených do oken. Cena není kalkulována, práce jsou prováděny svépomocí farníky.
  • Údržby střech. Ukázalo se, že na několika místech poutního areálu zatéká. Údržbové práce jsou prováděny svépomocí, jedná se většinou o první pomoc - zatmelení zkorodovaných míst plechové střechy nebo spojů v plechu. Tato opatření jsou velmi provizorní, je potřeba důkladnější oprava plechových střech.
  • Oprava havarijního stavu římsy ambitu. V důsledku nekvalitních oprav střechy v minulosti došlo k narušení pevnosti krovu v části ambitu naproti hlavního vchodu do kostela. Pád asi pětimetrové části římsy je důsledkem rozvolněnosti krovu, který nepřiměřenou silou dosedá na obvodové zdivo. Opravy byly vyčísleny na 109.000,- Kč. Liberecký kraj poskytl dotaci ve výši 50.000,- Kč. Zbývá doplnit částku 59.000,- Kč. 27. července 2015 jsem požádal Obec Horní Police o příspěvek na tuto záchrannou akci ve výši 45.000,- Kč, což je částka, o jejímž uvolnění může rozhodnout starostka obce sama. Žádost byla projednána na zastupitelstvu obce dne 1. září 2015 s negativním výsledkem. Na projednání žádosti jsem sice nebyl pozván, nicméně jsem si termín zasedání zastupitelstva zjistil a z Litoměřic přijel. Při projednávání mě nejvíce mrzela rétorika některých členů zastupitelstva, která nereflektovala fakt, že poutní areál je integrální součástí obce a jeho stav by měl být v zájmu všech, nikoli jen vlastníka, který nemá dostatečné prostředky. Naopak si vážím přístupu ostatních členů zastupitelstva obce, kteří pro záchranu poutního areálu vyjádřili pochopení a podporu. Přikládám text žádosti i odpověď starostky. Doufám však, že se vztahy s obcí budou v budoucnu rozvíjet směrem ke vzájemnému respektu a spolupráci.
  • Zahájení restaurování hlavního oltáře poutního kostela. Hlavní oltář je chráněnou kulturní památkou. Více než sto let nebyl restaurován a některé zásahy na něm jsou velmi neodborné. Oltář je částečně napaden dřevokazným hmyzem (červotoč). Je kvalitním barokním dílem, vybudovaným v několika etapách mezi roky 1680 a 1735. Protože byla polychromie několikrát přemalována, očekáváme co do původní barevnosti překvapení. Práce zahájíme koncem měsíce září restaurováním svatostánku coby centra oltáře i kostela. Spolu s farníky jsme se rozhodli, že dáme zrestaurovaný svatostánek "Ježíškovi k Ježíšku", tj. že se na jeho restaurování (rozpočet je na částku 94.300,- Kč) složíme mezi sebou. Kéž je zrestaurovaný svatostánek dobrým počátkem restaurátorských prací v interiéru kostela.

Opravy probíhaly i v kostele sv. Vavřince v Jezvém:

  • Byl opraven krov a přeložena střešní krytina přibližně na jedné třetině střechy. Na tuto velkou a důležitou akci přispěl Liberecký kraj částkou 150.000,- Kč a Ministerstvo kultury částkou 200.000,- Kč. Zbytek hradila farnost. Celkové náklady dosahovaly částky 400.000,- Kč. Požádali jsme obec Stružnici o příspěvek na opravu kostela ve výši 50.000,- Kč dopisem ze dne 29. dubna 2015. Dosud jsme neobdrželi odpověď.
  • V důsledku úderu blesku byla zcela zničen hlavní přívod elektřiny do kostela a ventilátor varhan. Opravy proběhly na přelomu července a  srpna 2015 a vyžádaly si částku převyšující 100.000,- Kč.

Je až s podivem, jak veliké částky se bez většího zadlužení podařilo proinvestovat v letošním roce za situace, kdy farnosti nemají kromě sbírek téměř žádný příjem. Děkuji všem, kteří pomohli, zvláště pak farníkům, kteří mnohé nutné práce vykonali dobrovolně, bez nároků na odměnu. Zaplať Pán Bůh!

P. Stanislav Přibyl, administrátor